De bestuursleden van de Stichting Begraafplaatsen Appelscha:

 

J. Bouma, voorzitter 

 

W. Winters-Vos, secretaris

Email: [email protected]

Telefoon 0516-432483

 

H. van der Kuip-Brouwer, penningmeester  

Email: [email protected]

Telefoon 0516-431633

 

A. Rijswijk, lid

R. Wolters, lid

 

De bestuursleden ontvangen geen salaris van de Stichting.

 

Het doel van de Stichting is het in stand houden van de bestaande begraafplaatsen.

Voorts is en 2018 een Natuurbegraafplaats in gebruik genomen.

Deze is gelegen aan de Kloosterweg 11 te Appelscha.

 

 

BELEIDSPLAN STICHTING BEGRAAFPLAATSEN APPELSCHA.

 

1. INLEIDING

In dit beleidsplan staan de beleidsvoornemens voor de periode van 2021 tot 2030 beschreven.

Voor Appelscha, Langedijke en Ravenswoud en omliggende dorpen is jarenlang het beheer van de begraafplaatsen geregeld door de Kerkvoogdij van de Hervormde Kerk in Appelscha.

In december 2003 is dit gewijzigd. Sindsdien zijn de begraafplaatsen ondergebracht in een stichting.

Stichting Begraafplaatsen Appelscha.

Deze heeft de volledige werkzaamheden en verplichtingen overgenomen van de Kerkvoogdij van de Hervormde Kerk.

 

2. DOELSTELLING

De Stichting heeft, met inachtneming van de ter zake geldende wettelijke bepalingen, ten doel het exploiteren en beheren van de begraafplaatsen: “OOSTERSEHOF”, Terwisscha, Wester Es in Appelscha en de begraafplaats in Langedijke.

Uitgangspunt van de Stichting is het scheppen de mogelijkheid de overledenen te begraven en bijzetten van urnen in het columbarium. Het onderhouden van de materiële en financiële voorwaarden om de begraafplaatsen in stand te houden en alle handelingen te verrichten die hiervoor nodig zijn.

De administratie, secretaris, zorgt voor de registratie van de grafrechten.

De Stichting heeft geen winstoogmerk.

De Stichting beoogt het algemeen nut.

 

 

 

3.STRATEGIE

De werkzaamheden van de Stichting zorgen ervoor dat de inwoners van Appelscha en daarbuiten de mogelijkheid hebben hun dierbare te kunnen begraven of bijzetten op de begraafplaats in de buurt.

De Stichting heeft met al haar activiteiten geen winstoogmerk.

De bestuurders van de Stichting ontvangen geen vergoeding voor hun bestuurlijke activiteiten.

De Stichting publiceert informatie op de website, zoals reglementen, bestuurssamenstelling, beleidsplan en financieel overzicht.

De administratie zorgt voor een goede registratie van de overledenen en rechthebbenden.

Statutair is bepaald dat het batig saldo na opheffing van de Stichting begraafplaatsen vervalt aan het college van kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente van Appelscha.

 

4. BELEID

De Stichting wil en blijft er de komende jaren zorg voor dragen dat de bomen, beplanting, hekwerk, toegangspaden op de begraafplaatsen duurzaam worden onderhouden. Ook wordt ervoor gezorgd dat de gebouwen op de begraafplaatsen goed onderhouden worden.

De Stichting zet zich in voor toekomstbestendige begraafplaatsen, plekken die gewaardeerd en bezocht worden.

Er wordt naar gestreefd om producten en diensten aan te bieden die aansluiten bij de wensen van de inwoners.

 

5. FINANCIEN

De baten van de Stichting bestaan uit opbrengsten van begravingen en verlengingen van grafrechten en bijdragen in de kosten van onderhoud van de begraafplaatsen en verkoop van graven op de Natuurbegraafplaats.  Het vermogen van de Stichting is opgebouwd om een buffer te hebben voor toekomstig onderhoud van de begraafplaatsen en de daar op staande gebouwen.

De staat van baten en lasten wordt op de website gepubliceerd.

 

 

 

6. BESTUUR

Het bestuur van de Stichting bestaat maximaal uit zeven leden. De bestuursleden ontvangen voor hun bestuurlijke activiteiten geen beloning of vaste vergoeding.

Alleen de daadwerkelijk gemaakte bestuurskosten komen voor vergoeding in aanmerking.

Het bestuur vergadert minimaal 5 keer per jaar.

 

7.BELONINGSBELEID

De Stichting Begraafplaatsen Appelscha heeft geen arbeidskrachten in dienst. Het algemeen onderhoud en werkzaamheden als grafdelven, asverstrooiing etc. worden uitbesteed. Alle andere werkzaamheden zoals klein onderhoud, administratie en bestuurstaken worden verricht door vrijwilligers die hiervoor geen beloning ontvangen.

 

8.ACTIVITEITEN

De belangrijkste activiteiten bestaan uit het registreren van de overledenen, beheer en een goede financiële administratie. Het plannen en laten uitvoeren van de onderhoudswerkzaamheden op de begraafplaatsen. En het verwezenlijken van uitbreiding van de natuurbegraafplaats

Een keer per jaar met behulp van vrijwilligers een lichtjesavond organiseren.